Trade Fair Naaldwijk | Disclaimer

Disclaimer

Hier lees je meer over de disclaimer en de gebruiksvoorwaarden voor de website van Royal FloraHolland.

Algemeen

Deze internetsite www.royalfloraholland.com is eigendom van de Coöperatie Royal FloraHolland U.A., statutair gevestigd te Aalsmeer in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34284016, (hierna: 'Royal FloraHolland'). Het BTW-identificatienummer van Royal FloraHolland is: NL8185.16.094B01.

Toepasselijke voorwaarden

Op elke verbintenis met Royal FloraHolland, waaronder het gebruik van haar internetsites, zijn de voorwaarden uit het 'Veilingreglement' zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam nr.32/2020 en deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden, waaronder gebruikers van een dienst of faciliteit van Royal FloraHolland, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het gebruik van een dienst of faciliteit van Royal FloraHolland kunnen aanvullende ' Algemene Voorwaarden' voor de betreffende dienst of faciliteit van toepassing zijn. Het Veilingreglement en andere Algemene voorwaarden zijn via de snelkoppelingen in te zien en te downloaden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een specifieke dienst en het Veilingreglement van Royal FloraHolland, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende dienst. Bij discrepantie of interpretatieverschillen tussen Nederlandstalige en anderstalige versies van voorwaarden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer Royal FloraHolland hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden op haar internetsites weergeeft, betekent dit niet dat Royal FloraHolland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of heeft geverifieerd. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

Royal FloraHolland heeft en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van Royal FloraHolland aangeboden informatie. Het is toegestaan om deze informatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal FloraHolland:

  • informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;
  • links naar internetsites van Royal FloraHolland weer te geven;
  • de informatie voor commercieel gebruik te verwerken.

Het is niet toegestaan het functioneren van internetsites van Royal FloraHolland in gevaar te brengen, de aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten en/of andere internetgebruikers te hinderen.

Cookies en persoonsgegevens

Royal FloraHolland plaatst geen zgn. 'third party cookies'. Royal FloraHolland kan het inlog- en surfgedrag van een websitegebruiker registreren en uitlezen op randapparatuur, zulks alleen ten behoeve van de verbetering van de diensten van Royal FloraHolland zelf en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de registratie en verwerking van uw (persoons)gegevens door Royal FloraHolland om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Royal FloraHolland stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Royal FloraHolland te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

(1) Royal FloraHolland is alleen aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitkeert en anders alleen voor de directe schade tot maximaal € 500.000 per gebeurtenis. Indirecte schade en winstderving komen nimmer voor rekening van Royal FloraHolland tenzij sprake is van een wettelijke niet uit te sluiten aansprakelijkheid.
(2) Royal FloraHolland aanvaardt in aanvulling en afwijking op het vorige artikel (punt 1), geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit: (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van internetsites van Royal FloraHolland, (b) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsites, (c) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld (d) misbruik van deze internetsite; (e) verlies van gegevens; (f) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Royal FloraHolland of aan u wordt gezonden, (g) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Royal FloraHolland.

Toepasselijk recht

Op de internetsites van Royal FloraHolland en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van Royal FloraHolland aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Klachten, ongewenste communicatie

Klachten kunnen worden ingediend via de Klantenservice, telefoonnummer 088 789 89 89, of via www.royalfloraholland.com/nl/algemeen/contact. Natuurlijke personen kunnen bij de Klantenservice melden dat zij ongevraagde elektronische communicatie over andere dienst(en) dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven, niet willen ontvangen van Royal FloraHolland.

Slotbepaling

Aan de verstrekte informatie op de websites van Royal FloraHolland kunnen door gebruiker(s) jegens Royal FloraHolland geen rechten worden ontleend. De toegang tot een dienst van Royal FloraHolland en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Indien op een internetsite van Royal FloraHolland een link of button met "akkoord" aanwezig is, verklaart u daardoor in te stemmen met:

  • de voorwaarden uit het Veilingreglement,
  • deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden,
  • de toepasselijke voorwaarden voor de betreffende dienst, alsmede met
  • het (via een snelkoppeling) elektronisch verstrekken van algemene voorwaarden door Royal FloraHolland.